BODIFIT Regeneracijski center – PRAVILA NAGRADNE IGRE

1.ČLEN

Organizator obdarovanja je podjetje Victus d.oo., Preradovičeva 22, 2000 Maribor. Obdarovanje poteka od 23. 9 .2020 do vključno 30. 9. 2020 na Facebook profilih BODIFIT.

2.ČLEN

Pravila o poteku nagradne igre so objavljena na www.bodifit.net

3.ČLEN

Pri nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo med 23. in 30. septembrom pod Facebook objavo v komentarju označili 2 prijatelja. Nagradna igra se zaključi 30. 9. 2020. Glavno nagrado bo prejel naključno izbran med tistimi, ki so označili vsaj 2 prijatelja, označena prijatelja pa bosta prejela preostalo nagrado. Žrebanje nagrad bo potekalo v prostorih podjetja Victus d.o.o., Preradovičeva 22, 2000 Maribor.

4.ČLEN

Pri obdarovanju strokovnim članom BODIFIT programa in zaposlenim pri Victus d.o.o. ni dovoljeno sodelovati. Sodelujejo lahko osebe, starejše od 15 let.

5.ČLEN

Podeljene bodo naslednje nagrade:

Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Posredovanje vseh teh podatkov na e-mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

Ob prevzemu nagrad so nagrajenci dolžni predložiti dokument s sliko za ugotovitev istovetnosti ter svojo davčno številko, saj je nagrajenec po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec.

6. ČLEN

Plačilo vseh davkov od nagrad je odgovornost organizatorja, ki za nagrajenca od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za morebitno dohodninsko napoved. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

7.ČLEN

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k temu obdarovanju izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator obdarovanje odpove. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

9.ČLEN

Vsak sodelujoči je seznanjen s pravili obdarovanja. S posredovanimi podatki, ki jih posameznik posreduje za namen sodelovanja pri obdarovanju, v skladu s pogoji sodelovanja pri obdarovanju, se posameznik strinja, da organizatorju kot upravljavcu oziroma uporabniku dovoljuje, da lahko osebne podatke posameznika obdeluje ter vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov vse v skladu z GDPR. Osebni podatki posameznika se bodo obdelovali (zbiranje, vpis, urejanje, shranjevanje, vpogled, uporaba, drugo dajanje na razpolago) z namenom uporabe pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju o dogodkih. Uporabnik osebnih podatkov bo le-te zavaroval v skladu z ZVOP-2. Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo njegovi starši oziroma zakoniti zastopnik pisno odobriti prevzem nagrade.

10.ČLEN

Victus d.o.o. lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene na spletni strani www.bodifit.net.

11.ČLEN

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z obdarovanjem, je pristojno sodišče v Mariboru.

12.ČLEN

Pravica do predaje nagrade zastara v roku 30 dni od obvestila nagrajencev. Po preteku tega roka zastara pravica do izdaje dobitka.

13.ČLEN

Pravila veljajo od 23. 9. 2020

V Mariboru, 23. 9. 2020
VICTUS D.O.O.